Hållbarhet

Hållbar framtid

På Geomek anser vi att alla har ett ansvar för att nå en hållbar framtid. Utmaningarna är många och vi behöver agera i snabb takt. För att lyckas med det fokuserar vi på ständiga förbättringar inom säkerhet, miljö, hälsa och fair play. Vi sätter tydliga mål och säkerställer att hela organisationen är involverad i processen. Vi inser att bäst resultat uppnås genom ett tätt samarbete med våra kunder, leverantörer och andra intressenter i branschen och uppmuntrar den typen av initiativ.

Geomek är en del av Indutrade som har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Geomek att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Läs gärna mer om uppförandekoden (Code of conduct) på Indutrades hemsida.

För Geomek är det en självklarhet att följa eller överträffa de lagar och förordningar som finns i vårt samhälle. Vi ska visa öppenhet, informera om företagets hållbarhetsarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden. Samma förväntningar har vi på våra affärspartners, Code of Conduct for Business Partners of Indutrade Group förtydligar vad det innebär.

Säkerhet

Säkerheten är vår viktigaste prioritet och vår målsättning är att ingen skadar sig på arbetet. För att uppnå det målet jobbar vi med förebyggande åtgärder. Vi arrangerar utbildning inom brandsäkerhet och hjärt- och lungräddning. Vidare identifierar vi risker och analyserar hur dessa kan undvikas.  Skulle en skada ändå ske rapporteras det och åtgärder genomförs för att det ska undvikas i framtiden. Geomek för statistik på TRIFR (Total Recordable Injury Frequency Rate) och LTI (Lost Time Injury).

Miljö

En global omställning från koldioxidintensiv till koldioxidneutral utveckling kräver genomgripande förändringar av våra samhällen som ska ske under en, historiskt sett, kort tidsperiod. Vi på Geomek är en del av den omställningen och vår ambition är att driva på utvecklingen i snabbare takt än till oss motsvarande verksamheter. En förutsättning för att lyckas är att arbeta tätt tillsammans med våra samarbetspartners.

Leverantörer

Geomeks affärsmodell innebär att vi samarbetar med de främsta leverantörerna inom varje produktområde. Förutom att erbjuda effektiva och kostnadseffektiva produkter ska de vara säkra och påverka miljön på minsta möjliga sätt. Vi för kontinuerliga dialoger med våra leverantörer kring dessa områden för att säkerställa att utvecklingen hela tiden går framåt mot en mer hållbar framtid.

Parisavtalet som begränsar den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader, ligger till grund för våra ambitioner. De tekniska förutsättningarna för att ställa om är goda. Innovationer sänker kostnader och möjliggör nya lösningar. Vi är övertygade om att produktivitet och hållbarhet går hand i hand.

Resor och frakter

Geomek ska planera inköp, utleveranser samt tjänsteresor så att vår miljöpåverkan vid transporter minimeras. Vi prioriterar fraktbolag som aktivt arbetar med att minska sina utsläpp av växthusgaser. Vi uppmuntrar miljöbilar i vår organisation och vi tillhandahåller laddning vid arbetsplatsen.

Hälsa

Vi är en arbetsplats där vi tar hand om varandra och främjar hälsa och välmående. Som exempel kan nämnas att Geomek erbjuder hälsokontroller och friskvårdsbidrag till våra anställda. 

Fair Play

Geomek motsätter sig all typ av typ av korruption inklusive mutor och utpressning i enighet med Indutrades uppförandekod. Vi eftersträvar alltid långsiktiga relationer med våra affärspartners.